“Nowoczesna perinatologia – od problemu do rozwiązania” 11-13.03.2021 r., KONFERENCJA ON-LINE

39,00 99,00 

  Reset options

List zapraszający

List zapraszającyList zapraszający

Zakres tematyczny konferencji

Program konferencji

POBIERZ PROGRAM POBIERZ PROGRAM SESJI POŁOŻNYCH

Sesja PREBIC 12.03.2021

Piątek, 12.03.2021     

Program Międzynarodowej Sesji PREBIC:

 • Introduction of PREBIC
  prof. Jarosław Kalinka (Lodz, Poland) Vice – President of PREBIC
 • PREBIC structure, vision and ideas
  prof. Ram Menon (Galveston, TX, USA) PREBIC Executive Director
 • Guidelines for the management of preterm birth with special considerations at the beginning of neonatal viability
  prof. Hanns Helmer (Vienna, Austria) Past President of PREBIC
 • The vaginal microbiome and spontaneous preterm birth?
  prof. Rachel M. Tribe (London, United Kingdom) European Board of PREBIC
 • Why prematurity – does it matter? Epidemiology of Preterm Birth
  prof. Ronnie Lamont (Odenese, Denmark)
 • Delivery antinflammatory drugs using extracellular vesicles to reduce the risk of preterm birth
  prof. Ram Menon (Galveston, TX, USA) PREBIC Executive Director
 • Steroids and preterm birth
  prof. Cynthia Gyamfi-Bannerman ( New York, USA) – President of PREBIC
 • Discussion

Program - sesja dla położnych 13.03.2021

SOBOTA, 13.03.2021

SESJA RÓWNOLEGŁA

POBIERZ PROGRAM SESJI POŁOŻNYCH

Opłaty

Opis Wysokość opłaty
Udział – lekarze, rezydenci 99 PLN
Udział – położne, pielęgniarki 39 PLN

Powyższa opłata rejestracyjna obejmuje następujący zakres udziału:
–  certyfikat

– dostęp do sesji naukowych on-line

– materiały (streszczenia wykładów) z konferencji

Opłatę należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:
Santander Bank Polska S.A.
ul. al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

38 1910 1048 2208 1964 5294 0003
(Grupa Medica s.c., ul. Wodna 25 lok 2AU,
90-024 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika) –  Konferencja on-line “Od problemu do rozwiązania”

Korekty wystawionych faktur są możliwe do 14 dni po zakończeniu konferencji.

Opłaty za wysyłkę Faktury VAT:

wysyłka e-mailem – 0 zł wysyłka

listem zwykłym poleconym – 6 zł

Prosimy o wybranie jednej z powyższych opcji w systemie rejestracji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
Wstęp na wystawę Sponsorów wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Regulamin Konferencji on-line

Regulamin Konferencji „Nowoczesna perinatologia – od problemu do rozwiązania”

Wymagania organizacyjne

 1. Organizator wyśle na podany przy rejestracji adres e-mail zaproszenie z linkiem prowadzący do rejestracji na platformie webinarowej. Podczas obu rejestracji uczestnik musi podać dane tj.: Imię, Nazwisko, NPWZ, Specjalizacja, Adres e-mail, które będą weryfikowane.
 2. Zaproszenie z linkiem do rejestracji na platformie webinarowej będzie wysłany na 3-2 dni przed rozpoczęciem transmisji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Po zalogowaniu na platformie uczestnik otrzyma drogą e-mailową dedykowany link do transmisji.
 4. Tylko zalogowany uczestnik ma dostęp do transmisji.
 5. Zabronione jest udostępnianie linku do transmisji osobom niezarejestrowanym.
 6. Udostępnienie linku osobom niezarejestrowanym może skutkować zablokowaniem dostępu do usługi transmisji.
 7. Uczestnik jest odpowiedzialny za poufność linku do rejestracji na platformie, dlatego jeżeli uczestnik będzie korzystać z komputerów dostępnych publicznie, gdzie link zapisuje się w historii przeglądarki powinien później wyczyścić historię przeglądania.
 8. W czasie trwania transmisji i po jej zakończeniu organizator ma dostęp do statystyk jaką oferuje platforma, organizator zweryfikuje na jej podstawie czas zalogowania danego uczestnika.

Punkty edukacyjne za udział w Konferencji

 1. Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne za udział w całości transmisji.
 2. Jeżeli transmisja zostanie przerwana w trakcie bezpośrednio przez uczestnika to punkty edukacyjne nie zostaną przyznane.
 3. Punkty edukacyjne przyznawane są za oglądanie wykładów.
 4. Wykłady sponsorowane i inne treści pochodzenia reklamowego nie wliczają się do czasu decydującego o ilości przyznanych punktów edukacyjnych.

Wymagania techniczne dotyczące udziału w Konferencji

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konferencji online jest rejestracja przez dedykowaną stronę wydarzenia.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy)
 3. Wymagania przeglądarki: wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Zalecana przeglądarka to Google Chrome.
 4. Jakość transmisji będzie zależna od prędkości Internetu, jaką dysponuje uczestnik.
 5. Minimalna zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 2 Mbps (megabity/s). Zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 4 Mbps (megabity/s). Prędkość połączenia można sprawdzić na stronie com.
 6. Prędkość połączenia w przypadku urządzeń mobilnych jest zmienna i zależna od wielu czynników takich jak: lokalizacja, wnętrze budynku, słabe warunki pogodowe.

Rekomendowane jest połączenie 4G/LTE

Warunki zmian i rezygnacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową.
W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości kwoty należnej w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Wodna 25 lok.2AU Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Korekty wystawionych faktur możliwe są do 14 dni po zakończeniu Konferencji

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług (udział w Konferencji oraz kolacji) upływa 15.01.2021 r.

Termin rezygnacji                              od 15.01.2021 do 01.03.2021           od 02.03.2021

opłata rejestracyjna                                  potrącenia 50%                                             brak refundacji

Patronat honorowy

Wytyczne do przesyłania prac

Wybrane prace młodych naukowców będą opublikowane w czasopiśmie Forum Położnictwa i Ginekologii

Termin przesyłania prac: 10.02.2021

Prace prosimy przesyłać na e-maila: konferencje@grupamedica.pl

Informacje ogólne:

 1. W czasopiśmie publikowane są artykuły w formie prac poglądowych prezentujących aktualny stan wiedzy dotyczący danego zagadnienia oraz kazuistycznych prezentujących ciekawe przypadki kliniczne wraz z rycinami obrazującymi np. wyniki badań.
 2. Czasopismo pełni funkcje edukacyjne, dlatego też pożądane jest, by artykuły przesłane do redakcji zawierały liczne tabele, wypunktowania, graficzne formy prezentacji treści (algorytmy), które ułatwiają czytelnikom odbiór treści.
 3. Zgłaszane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane zarówno w formie drukowanej jak i cyfrowej w czasopismach naukowych.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma.
 5. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma w formie papierowej lub elektronicznej (format PDF) przesłany pod wskazany adres korespondencyjny lub mailowy

Wymogi dla maszynopisu:

 1. Maszynopis powinien zostać dostarczony w postaci edytowalnego pliku tekstowego (.doc/.docx/.odt).
 2. Czcionka – Times New Roman, wielkość czcionki – 12 pkt, z podwójnymi odstępami między wierszami i z marginesami 2,5 cm.
 3. Całkowita objętość pracy (włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może być mniejsza niż 8 stron i nie może przekraczać 30 stron. W przypadku dłuższych opracowań Redakcja zastrzega sobie prawo do podziału pracy na 2 lub więcej części publikowane osobno oraz do wyboru zdjęć/rycin ilustrujących tekst.
 4. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim.
 5. Zamieszczenie imienia/imion i nazwiska/nazwisk autorów, miejsca pracy oraz adresu autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym także-mail).
 6. Streszczenie w języku polskim i angielskim, o objętości 150 – 200 słów
 7. Zamieszczenie 3–6 słów kluczowych
 8. Ryciny i zdjęcia:
 • każda rycina/zdjęcie powinna znajdować się w oddzielnym pliku graficznym o rozszerzeniu: .jpg lub .tiff o możliwie najwyższej jakości
 • wymagana rozdzielczość zdjęć wynosi 300dpi
 • usytuowanie każdej ryciny musi być zaznaczone w tekście maszynopisu
 • wszystkie materiały graficzne muszą zostać ponumerowane (numeracja w nazwie pliku) cyframi arabskimi, zgodnie z kolejnością odniesień w tekście
 • w przypadku wykorzystania wcześniej publikowanej ryciny lub zdjęcia należy podać źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na ponowną publikację
 • do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć. W przypadku braku takiej zgody, twarz osoby na zdjęciu zostanie zasłonięta, tak by uniemożliwić identyfikację
 1. Wykresy, tabele, algorytmy zamieszczone w maszynopisie nie mogą być skanowane i powinny zostać przygotowane w programie Word/Excel, ponumerowane cyframi arabskimi i załączone w postaci oddzielnego pliku.
 2. Skróty powinny być objaśnione przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście.
 3. Piśmiennictwo zamieszczone na końcu maszynopisu powinno być ułożone zgodnie z cytowaniem w tekście. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy należy umieszczać w nawiasach kwadratowych.
 4. Przyjęty w czasopiśmie standard cytowań i piśmiennictwa (opisu bibliograficznego) to ISO 690. Przykład:
 • Wydawnictwo zwarte

Murawski, Roman. Filozofia matematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

 • Wydawnictwo ciągłe

Opuscula Mathematica. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2008 vol. 28, no. 4.

 • Artykuł w wydawnictwie ciągłym

Synowiecki, Rafał. Consistency and application of moving block bootstrap for non-stationary time series with periodic and almost periodic structure. Bernouli. 2007, nr 13/4, s. 1151-1178.

13. Osoby, których prace zostaną zaakceptowane otrzymają umowę z Wydawcą czasopisma, którą zobowiązani będą do przesłania wraz z maszynopisem.

Certyfikat INFARMA

Organizator Konferencji

Grupa Medica s.c.
ul. Wodna 25 lok 2 AU
90-024- Łódź
NIP: 524-256-79-19

Warsztaty

Z powodu niewystarczającej ilości zgłoszeń planowane warsztaty zostały odwołane.

Zapraszamy do udziału w obu sesjach Konferencji. 

Sponsorzy wydarzenia

 

 

 

 

 

Telefony do kontaktu dla uczestników

Telefony do kontaktu w razie pytań bądź problemów z logowaniem

czwartek w godz. 13.00-19.30

piątek w  godz. 13.00-19.30

sobotę w godz. 08.00-14.30

+48 42 630-01-88; 691-161-720

Shopping Cart
Scroll to Top