Polityka prywatności

Zasady podstawowe funkcjonowania serwisu

Grupa Medica SC jako Administrator Danych Osobowych (ADO) przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu w procesie rejestracji danych osobowych Użytkowników, a także do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Proces rejestracji na Wydarzenia organizowane i/lub obsługiwane przez Grupa Medica S.C. odbywa się w panelu rejestracji zarządzanym przez Grupa Medica SC, do którego dostęp realizowany jest poprzez strony internetowe pozszczególnych Wdarzeń znajdujących się w domenie www.grupamedica.pl i/lub stronach im dedykowanych. Z tego względu zasady zachowania poufności danych osobowych w Serwisie Grupa Medica SC są udostępniane wszystkim zainteresowanym Użytkownikom.

Dane osobowe i Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO), udostępnionych przez Użytkowników niniejszej strony internetowej, jak również podmiotem ją prowadzącym, jest Grupa Medica Spółka Cywilna, Justyna Talacha, Tomasz Staszewski, z siedzibą przy ul. Pomorskiej 40, 91-408 Łódź. NIP: 5142567919. Grupa Medica SC jest profesjonalnym organizatorem kongresów, zjazdów i konferencji na terenie całego kraju. Organizujemy, zarządzamy i obsługujemy wydarzenia o różnej wielkości i zasięgu, zarówno te lokalne jak i międzynarodowe. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Regulaminie oraz niniejszym dokumencie. ADO przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych przez siebie usług. W wypadku wyrażenia zgody przez Użytkowników na otrzymywanie od ADO lub partnerów biznesowych – podwykonawców ADO informacji drogą elektroniczną o wydarzeniach organizowanych przez ADO, dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane w celu przesłania przedmiotowych informacji.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych i technicznych

ADO może wykorzystywać informacje, związane z ogólnymi zasadami funkcjonowania połączeń Internecie, zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych, przykładowo związanych z administracją serwerem. Ponadto, adres IP może być wykorzystywany do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Możemy np. zbierać szczegółowe informacje o Państwa preferencjach w czasie odwiedzania strony. Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane do zapewnienia najwyższej jakości obsługi przed jak i podczas trwania organizowanych przez nas konferencji i kongresów. Do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu przez Użytkowników używane są pliki cookies. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania poufnych lub osobistych informacji, służą zaś do rejestrowania danych o odwiedzinach, co pozwala nam dostosować ustawienia i treść witryny do Państwa potrzeb. Wyłączenie cookies zgodnie z instrukcjami producenta wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki uniemożliwia ich zapisywanie i co za tym idzie zbieranie powyższych informacji.

Dane wymagane podczas rejestracji udziału Uczestnika w danym Wydarzeniu

Ostateczny kształt formularza rejestracji Uczestników jest ustalany każdorazowo na dane Wydarzenie i definiuje on zakres danych, wymaganych do dokonania rejestracji. Domyślnie Uczestnik podaje imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel. komórkowego, tytuł naukowy, specjalizację oraz nr prawa wykonywania zawodu. ADO może rozbudować formularz o dowolną liczbę pól.  ADO sam definiuje pozostałe dane, które są wymagane do rejestracji Uczestnika na dane Wydarzenie. W toku rejestracji konieczne jest podanie niezbędnych danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli nie podacie Państwo którejś z niezbędnych-wymaganych danych, to nie będzie możliwe skorzystanie z usług i/lub serwisu Grupa Medica SC. ADO nie jest uprawniony do żądania od Uczestników Wydarzeń podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 europejskiego rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , to jest danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Treści zamieszczane przez Użytkowników serwisu Grupa Medica SC

Treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym ewentualne dane osobowe opublikowane przez Użytkowników poprzez skorzystanie z serwisów zewnętrzych takich jak Facebook oraz Youtube za pośrednictwem łączy w serwisie Grupa Medica SC (np. w postaci informacji lub komentarzy do Wydarzenia), są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Choć Grupa Medica SC zapewnia najwyższe standardy ochrony dla powierzonych jej danych osobowych, to nie możemy przejąć na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które postanowicie Państwo ujawnić na stronach nie zarządzanych przez Grupa Medica SC.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez ADO, bądź też podmioty z którymi ADO zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Użytkownik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową do ADO – na adres rodo@grupamedica.pl. ADO ma możliwość samodzielnego przeglądania i aktualizowania danych go dotyczących. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z serwisu, ADO może na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, ADO może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Użytkownika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej. ADO może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. ADO zastrzega sobie możliwość archiwizowania skierowanej do niego korespondencji od Użytkowników, która w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów
dowodowych.

Płatności on-line

Uczestnicy Wydarzeń dokonujący płatności on-line w serwisie podają swoje dane, wymagane do obsługi płatności przez operatora płatności on-line. Płatności on-line dokonywane są w oparciu o serwis zewnętrzny, na którego działanie ADO nie ma wpływu.

Linki do innych stron internetowych, rozpowszechniane przez Użytkowników

ADO nie odpowiada za politykę prywatności, stosowaną przez administratorów serwisów zewnętrznych, do których przekierowują linki rozpowszechniane w serwisie przez Użytkowników. Użytkownik rozpowszechniający w serwisie linki do innych stron internetowych ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na tej stronie i skutki dokonanego rozpowszechnienia.

Informacje wysyłane do Użytkownika

ADO zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom wiadomości e-mail, zawierających powiadomienia o zmianach w serwisie, w szczególności przerwach technicznych w działaniu serwisu, zmianach w Regulaminie i innych informacjach, mających na celu zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.

Polityka antyspamowa

Celem serwisu nie jest propagowanie wysyłania niezamówionych informacji handlowych osobom trzecim. ADO stanowczo potępia zachowania, mające na celu uzyskanie korzyści płynących z możliwości użytkowania funkcjonalności serwisu, z naruszeniem prawa do prywatności i innych dóbr prawem chronionych, przysługujących osobom trzecim. ADO wysyła Użytkownikom serwisu zaproszenia do udziału w Wydarzeniu, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody odbiorcy informacji o Wydarzeniu na otrzymywanie informacji handlowych od ADO. Wobec Użytkowników, którzy nie respektują przedmiotowych wymagań mogą zostać zastosowane sankcje w postaci zablokowania dostępu do serwisie, na zasadach opisanych w Regulaminie.

Transmisja i archiwizacja danych

Informacje zapisane w serwisie są umieszczone na serwerach znajdujących się w Polsce, natomiast mogą być również przenoszone (np. w celu archiwizacji kopii zapasowej danych) na inne serwery także znajdujące się w Polsce, w tym za pośrednictwem naszych dostawców usług.

Shopping Cart
Scroll to Top