ZAREJESTRUJ SIĘ

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2
20-092 Lublin

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i własnym mamy zaszczyt i przyjemność Państwa zaprosić do Lublina, stolicy regionu, w którym żyje się wolniej, ale smakuje każdą chwilę , gdzie w dniach 30 maja-1 czerwca 2019 roku odbędzie się XXIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej „Granice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej”.

Mamy nadzieję, że organizowane przez nas spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń endokrynologów dziecięcych i innych specjalistów współpracujących z nami, prezentacji osiągnięć oraz wypracowania nowoczesnych, skutecznych sposobów postępowania w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego u dzieci. Zjazd będzie okazją pogłębiania związków między endokrynologami i diabetologami dziecięcymi, ale też umożliwi pracę nad problemami z pogranicza innych dziedzin medycyny.

Wierzymy , że Zjazd w Lublinie będzie miejscem spotkania dobrych przyjaciół a także okazją do nawiązania nowych kontaktów naukowych, zawodowych i towarzyskich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich endokrynologów, diabetologów i pediatrów a również chirurgów dziecięcych, ginekologów i ortopedów, z którymi na stałe ściśle współpracujemy. Postaramy się zapewnić nie tylko ciekawy program naukowy, ale również umilić Państwu pobyt w naszym pięknym mieście pełnym zabytków i ciekawych miejsc.

Tematy zjazdu: Zaburzenia wydzielania wewnętrznego noworodków i wcześniaków. Nowe metody leczenia chirurgicznego w endokrynologii dziecięcej. Zaburzenia rozwoju płciowego- rola endokrynologa, ginekologa i chirurga dziecięcego. Choroby autoimmunizacyjne w endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Programy terapeutyczne w endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Niskorosłość – co jeszcze można zrobić. Nowe metody monitorowania i leczenia cukrzycy typu 1. Zaburzenia hormonalne u dzieci związane z leczeniem onkologicznym. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój zaburzeń endokrynologicznych i cukrzycy u dzieci.

 

Do zobaczenia w Lublinie.

Dr hab. Iwona Beń-Skowronek

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

Prof. Mieczysław Walczak
Dr hab. Iwona Beń-Skowronek

 do 31.03.2019 r.od 01.04. do
30.06.2019 r.
od 01.07.2019
oraz opłata
na miejscu
Członkowie
PTEiDD
400 zł450 zł500 zł
Pozostali
uczestnicy
500 zł550 zł600 zł
Udział w kolacji
koleżeńskiej
50 zł50 zł80 zł

Opłata rejestracyjna zawiera: udział w sesjach naukowych konferencji, wstęp na teren wystawy akredytowanych firm, materiały zjazdowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Sympozjum, lunche, przerwy kawowe oraz koktajl podczas trwania Sympozjum

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Nr konta 38 1910 1048 2208 1964 5294 0 003
(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika) – Zjazd PTEiDD”

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 1 września 2019 r.

Potrącenia umowne od dnia 02 września 2019 r.:

Termin rezygnacji od 02.09 do 20.09.2019 od 21.09.2019
Opłata rejestracyjna potrącenie 50% brak refundacji

Program wkrótce

Rezerwacja i opłata noclegu pozostaje w gestii uczestników

Campanile Lublin***
ul. Lubomelska 14
20-067 Lublin

Cena pokoi w dobach 02-05.10.2019

 • pokój ze śniadaniem 1-os -200 zł /doba
 • pokój ze śniadaniem 2-os- 230 zł/doba

Pokoje mogę być rezerwowane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: lublin@campanile.com lub telefonicznie pod nr 81 531 84 00.
Hasło do rezerwacji: Sympozjum Endokrynologia

Powyższe ceny obowiązują do 30.04.2019.
Po tym terminie uczestnicy konferencji będą mogli dokonywać rezerwacji po stawkach preferencyjnych w miarę dostępności miejsc noclegowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania prac oryginalnych i kazuistycznych.
Ostateczny termin przesyłania prac upływa 1.06.2019
Ogłoszenie decyzji o przyjęciu/odrzuceniu prac: 20.06.2019

 

Regulamin zgłaszanie prac

 1. Streszczenia prosimy o przesyłanie wyłącznie w formie elektronicznej na adres:
 2. www.grupamedica.pl -> Bieżące konferencje -> Zjazd PTEiDD -> Wysyłanie streszczeń
 3. Prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym na stronie konferencji wybranej formy prezentacji:
 • prezentacja ustna (multimedialna) do wygłoszenia w czasie sesji
 • plakat naukowy do przedstawienia w czasie Sesji Plakatowe
 1. Streszczenie powinno być napisane w języku polskim i angielskim.
 2. Streszczenie w języku polskim i angielskim musi zawierać:
 • tytuł pracy – bez skrótów,
 • pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów
 • afiliacje autorów
 • adres do korespondencji
 • słowa kluczowe
 • imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail autora wskazanego do korespondencji z Komitetem Organizacyjnym
 1. Streszczenie powinno nieć w miarę możliwości następującą strukturę:
 2. w języku polskim:
 • Wstęp (zawierający opis problemu i uzasadnienie przeprowadzenia badania)
 • Cel pracy (pytanie kliniczne, hipoteza)
 • Materiał i metody (zawierający opis projektu badania naukowego, miejsca pochodzenia badanych, opis badanej grupy, opis stosowanych metod i interwencji, opis metody oceny (pomiaru) efektu interwencji, metody statystyczne i sposób analizy danych; w badaniach przeglądowych: kryteria kwalifikacji i dyskwalifikacji badań, źródła informacji i sposób identyfikacji wszystkich danych na dany temat oraz sposób syntezy danych).
 • Wyniki badań (najważniejsze dane).
 • Wnioski (powinny wynikać z przedstawionych danych i stanowić odpowiedź na sformułowane cele badania).

w języku angielskim:

 • Introduction
 • The aim
 • Material and methods
 • Results
 • Conclusions
 • Do streszczenia nie należy dołączać piśmiennictwa.
 • Streszczenie nie może zawierać tabel oraz rycin.
 • Tekst streszczenia może składać się maksymalnie z 2800 znaków, czcionka Times New Roman 10 pkt, interlinia:1.
 • Panel do przesyłania streszczeń na stronie sympozjum
  1. Nadesłane streszczenia zostaną w pierwszej kolejności poddane kwalifikacji redakcyjnej i jeśli będą spełniać wymogi formalne, zostaną przesłane do oceny recenzentom – członkom Komitetu Naukowego Konferencji. Streszczenia prac zakwalifikowanych do publikacji zostaną wydrukowane  w PediatricEndocrinology, Diabetes andMetabolism (Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego).
  2. Decyzja o odrzuceniu pracy nie podlega odwołaniu. Organizatorzy nie ujawniają nazwisk recenzentów.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek stylu i mianownictwa oraz koniecznych skrótów tekstu bez zgody autora.
  3. Lista zakwalifikowanych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej www.grupamedica.pla informacja zostanie przesłana także na adres mailowy autora wskazanego do korespondencji.
 • Prezentacja ustna podczas sesji

Forma prezentacji: w języku polskim.
Czas przeznaczony na ustną prezentację wynosi 10 minut.
Prowadzący sesję jest uprawniony do odebrania głosu referującemu po upływie regulaminowego czasu.
Na zakończenie sesji przewidywana jest dyskusja.
Autor wygłaszanej pracy jest zobowiązany
do uczestnictwa w dyskusji.

 • Sesja Plakatowa

Autor powinien być obecny przy plakacie w wyznaczonym czasie sesji plakatowej.

Szerokość plakatu: 80 cm, wysokość plakatu 100 cm.

Prosimy o zgłoszenie się do biura organizacyjnego z plakatem – w dniu 04.10.2019 (piątek) na minimum 1,5 godziny przed rozpoczęciem sesji.

Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne ze zgodą autorów na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz pracy na potrzeby organizacyjne Konferencji, upublicznienie wyników kwalifikacji, streszczeń, nagród i wyróżnień na stronie Konferencji jak również w PediatricEndocrinology, Diabetes and Metabolism (Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego). Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów regulaminu  zgłaszania prac i poszczególnych sesji.
Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania  regulaminu ponoszą autorzy pracy.

2018-11-14T12:43:34+00:00