xbxx
ZAREJESTRUJ SIĘ

Hotel Narvil
Czesława Miłosza 14A
05-140 Serock

Szanowni Państwo,

nasze dwa Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci, patronują tegorocznej edycji XII Warszawskiego Forum Żywieniowego.
Chcąc sprostać potrzebom współczesnego i nowoczesnego leczenia żywieniowego dzieci – zmieniliśmy formułę Forum – znaczną część programu zajmą dyskusje „okrągłego stołu” – aby w toku rozmowy przedstawić aktualny stan naszej wiedzy na interesujące i najbardziej istotne tematy ale także analizować je z punktu widzenia różnych specjalistów. Szczegóły znajdą Państwo w Programie.
Niezmienne jest to, co charakteryzuje Forum od początku: tematyka łącząca lekarzy pediatrów, gastroenterologów dziecięcych, chirurgów, anestezjologów i dietetyków. To interdyscyplinarna platforma dyskusyjna łącząca spojrzenia i doświadczenia nas wszystkich. Po raz pierwszy wygłoszony zostanie WYKŁAD NA ŻYCZENIE – wynik plebiscytu wśród członków naszych Towarzystw, którzy wybiorą temat i zaproponują wykładowcę.
Serdecznie Państwa zachęcamy do przesyłania swoich propozycji i wspólnego tworzenia programu naszego spotkania. W sesji doniesień ustnych przedstawione będą, zakwalifikowane przez Recenzentów do wygłoszenia prace. Pierwszy Autor najlepszej pracy, otrzyma w nagrodę – wsparcie finansowe wyjazdu na przyszłoroczny kongres ESPEN w Madrycie.  Zwycięzca doniesienia plakatowego będzie zwolniony z wszystkich opłat na najbliższe XIII Warszawskie Forum Żywieniowe.
Z nadzieją, że program spełni Państwa oczekiwania, zapraszamy do udziału w Forum, które (po raz drugi) odbędzie się w malowniczym i urokliwym Hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy.
Już dziś cieszymy się z możliwości spotkania Przyjaciół, Koleżanek i Kolegów, bo jest to miła okazja do wspólnego spędzenia czasu także poza salą obrad.

Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień
Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci

 

KOMITET NAUKOWY XII WARSZAWSKIEGO FORUM ŻYWIENIOWEGO:
PRZEWODNICZĄCY:

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

ORAZ

Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. GUM
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

 

Pobierz program
Termin opłatydo 18.09.2017od 19.09
do 16.10.2017
od 17.10.2017 oraz
opłata na miejscu
Udział w XII WFŻ400 PLN450 PLN500 PLN
Udział w XII WFŻ dla członków
PTŻKD oraz PTGHiŻD
350 PLN400 PLN450 PLN
Udział w kolacji towarzyskiej w dniu 20.10.2017150 PLN150 PLN190 PLN

Opłata rejestracyjna zawiera:

 • udział w sesjach naukowych Forum
 • wstęp na teren wystawy akredytowanych firm (wstęp na wystawę producentów leków jest ograniczony wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi- podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271))
 • materiały konferencyjne oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Forum
 • lunch i przerwy kawowe podczas trwania Forum

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Deutsche Bank Polska S.A. Oddział Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 82/84

38 1910 1048 2208 1964 5294 0003

(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu Udział (imię i nazwisko uczestnika) – XII Forum Żywieniowe.

O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data dokonania zgłoszenia !

Osoby rejestrujące się po 17 października 2017 otrzymają identyfikator uczestnika konferencji (nie personalizowany) oraz certyfikat wystawiony na miejscu.

Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 17 października 2017 roku oraz rejestrującym się na miejscu NIE GWARANTUJEMY materiałów konferencyjnych.

Warunki zmian i rezygnacji
Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 10 września 2017 r.

Potrącenia umowne od dnia 11 września 2017 r.:

Termin rezygnacji od 11.10 do 01.10.2017 od 02.10.2017
Opłata rejestracyjna potrącenie 50% brak refundacji

REGULAMIN KONKURSU
Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci na najlepszą pracę naukową dotyczącą leczenia żywieniowego dzieci, nadesłaną na XII Warszawskie Forum Żywieniowe, Serock 20-21.10.2017

 1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci ogłasza Konkurs na najlepszą pracę naukową dotyczącą leczenia żywieniowego dzieci.
 2. Do konkursu zapraszamy członków Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, którzy wypełniają obowiązek opłacania składek członkowskich zgodnie ze statutem.
 3. Prace zostaną przekazane Recenzentom zewnętrznym powołanym przez Zarząd PTŻKD, z zachowaniem anonimowości autorów doniesień.
 4. Recenzent zewnętrzny nie może pochodzić z ośrodka, z którego nadesłano prace na konferencję.
 5. Zarząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku otrzymania niewystarczającej liczby prac.
 6. Pierwszy Autor najlepszej pracy – zakwalifikowanej do doniesienia ustnego, otrzyma w nagrodę wsparcie finansowe wyjazdu na przyszłoroczny kongres ESPEN 2018 w Madrycie 01-04.09.2018.
 7. Zwycięzca doniesienia plakatowego będzie zwolniony z opłat w najbliższym XIII Warszawskim Forum Żywieniowym.
 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym w pierwszym dniu Forum 10.2017 .

UWAGA: NA KONGRES MOŻNA ZGŁASZAĆ PRACE NAUKOWE.
WYBRANE PRACE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE DO SESJI DONIESIEŃ USTNYCH LUB SESJI PLAKATOWYCH

Termin zgłaszania prac: 15.09.2017.

Ogłoszenie decyzji o przyjęciu/odrzuceniu prac: 30.09.2017.

 1. Streszczenia prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie:
 1. grupamedica.pl -> Aktualności -> XII Warszawskie Forum Żywieniowe -> Panel streszczeń
 1. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o wybranie formy prezentacji:
 • prezentacja ustna do wygłoszenia w czasie sesji
 • plakat naukowy do przedstawienia w czasie Sesji Plakatowe
 1. Streszczenie musi zawierać:
 • tytuł pracy – bez skrótów,
 • pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów
 • afiliacje autorów
 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail autora wskazanego do korespondencji z Komitetem Organizacyjnym
 1. Streszczenie powinno mieć następującą strukturę:
 • Wstęp (zawierający opis problemu i uzasadnienie przeprowadzenia badania).
 • Cel pracy (pytanie kliniczne, hipoteza).
 • Materiał i metody (zawierający opis projektu badania naukowego, miejsca pochodzenia badanych, opis badanej grupy, opis stosowanych metod i interwencji, opis metody oceny (pomiaru) efektu interwencji, metody statystyczne i sposób analizy danych; w badaniach przeglądowych: kryteria kwalifikacji i dyskwalifikacji badań, źródła informacji i sposób identyfikacji wszystkich danych na dany temat oraz sposób syntezy danych).
 • Wyniki (najważniejsze dane).
 • Wnioski (powinny wynikać́ z przedstawionych danych i stanowić́ odpowiedź na sformułowane cele badania).

Struktura streszczenia może być́ inna, jeśli wymaga tego rodzaj przedstawianej pracy.

 1. Do streszczenia nie należy dołączać piśmiennictwa.
 1. Streszczenie nie może zawierać tabel i rycin.
 1. Streszczenie powinno zawierać́ do 750 słów, czcionka Times New Roman 10 pkt, interlinia:1.
 1. Nadesłane streszczenia zostaną̨ w pierwszej kolejności poddane kwalifikacji redakcyjnej i jeśli będą̨ spełniać́ wymogi formalne, zostaną przesłane do oceny recenzentom zewnętrznym.
 1. Streszczenia prac zakwalifikowanych do publikacji zostaną̨ wydrukowane w materiałach zjazdowych.
 1. Decyzja o odrzuceniu pracy nie podlega odwołaniu.
 2. Organizatorzy nie ujawniają̨ nazwisk recenzentów.
 1. Organizatorzy zastrzegają̨ sobie prawo do dokonywania poprawek stylu i mianownictwa oraz koniecznych skrótów tekstu bez zgody autora.
 1. Lista zakwalifikowanych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej grupamedica.pl
 1. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne ze zgodą autorów na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne Kongresu, upublicznienie wyników kwalifikacji, streszczeń́, nagród i wyróżnień́ na stronie Forum oraz w materiałach Forum.
 1. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów regulaminu zgłaszania prac i poszczególnych sesji.
 1. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą̨ autorzy pracy.

Rezerwacja i opłata za noclegi
Rezerwacja noclegu w Hotelu Narvil zostanie dokonana przez Grupa Medica po otrzymaniu od Państwa formularza zgłoszeniowego.
Wybrana opcja noclegu zostanie zarezerwowana w miarę dostępności miejsc noclegowych.
Informacja o przyjęciu rezerwacji oraz sposobie płatności trafi do Państwa drogą e-mailową.

 • Pokój 1 os./doba/ze śniadaniem – 350 zł
 • Pokój 2 os./doba/ze śniadaniem – 375 zł

Do dyspozycji gości hotelowych pozostaje: wstęp na basen, saunę, salę fitness oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, kończy o 12:00 następnego dnia. 

Dojazd do Hotelu
Hotel Narvil jest położony w Serocku, 37 km od centrum Warszawy (40 minut jazdy samochodem).
Bliskość połączeń drogowych, kolejowych oraz lotniczych pozwala na bezproblemowe dotarcie do Hotelu.
Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie znajduje się 48 km (60 minut jazdy samochodem),
a lotnisko w Modlinie – 33 km (40 minut jazdy samochodem) od Hotelu.
Najbliższa stacja PKP znajduje się w Legionowie – 16 km (20 minut jazdy samochodem).

 

logomedtube-logo

mp_logo_2008

logo-standardy-medyczne

807a8d4c10512bc8eacc3002544a9203c8a226ad358f1f6817pimgpsh_fullsize_distr

 

2017-10-25T08:37:29+00:00
xbxxleatherdyke.porn kinky-fetishes.porn ascat.porn